NIE PAMIETASZ HASŁA?

STREFA DLA NAUCZYCIELI

WYWIAD WSTĘPNY (nowe dziecko)

WOPFU

WOPFU- druk

Arkusz pomocniczy do WOPFU pdf

Kwestionariusze i narzędzia do oceny funkcjonalnej dzieci z zaburzeniami rozwoju:

1)   PEP-3PL (Profil psychoedukacyjny , wersja polska ) ( wymagane szkolenie )
narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej.

2) VB-MAPP ( dostępne w naszej bibliotece pod nr. 29/NS/21)
narzędzie  do oceny umiejętności językowych i społecznych oraz planowania terapii dzieci z autyzmem.  Narzędzie przydatne w konstruowaniu programów edukacyjno-terapeutycznych. Jego struktura pozwala na zastosowanie wyników do opracowania szczegółowego oraz zindywidualizowanego programu terapeutycznego, zaspokajającego potrzeby, jak i uwzględniającego możliwości badanego dziecka.

3) Monachijska Funkcjonalna Diagnoza Rozwojowa ( wymagany kurs)
metoda opierająca się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Metodę tę stosuje się do oceny rozwoju dziecka w wieku od pierwszego miesiąca życia do sześciu lat, a w przypadku dzieci z deficytami – w określonych warunkach także później

4) PAC-1 skala H.C. Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym ( um, zn )

5) PAC-2 skala H.C.Gunzburga do oceny postępów w rozwoju społecznym (lekki)

6) PPAC – H.C. Gunzburga ( dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głęboki)

OCENIANIE

STANDARDY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH PSONI

TOP Skip to content