NIE PAMIETASZ HASŁA?

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Niepubliczna Szkoła  Specjalna Przysposabiająca do Pracy działa w ramach Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim .

Typ szkoły to szkoła ponadpodstawowa  , trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy .

Szkoła przeznaczona jest dla :

 • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedna z niepełnosprawności to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym

Indywidualne nauczanie :

Szkoła organizuje  indywidualne nauczanie dla uczniów , którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły .

Indywidualne nauczania  organizuje się dla ucznia, w stosunku do którego poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania

Programy nauczania :

Szkoła realizuje szkolny plan nauczania uwzględniający podstawę  programową  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  oraz ramowe plany nauczania.

Zajęcia edukacyjne :

Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole są realizowane następujące zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne;
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się;
 • zajęcia kształtujące kreatywność;
 • przysposobienie do pracy;
 • wychowanie fizyczne;
 • zajęcia z religii lub etyki;

Oddziały :

Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział.

O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości  psychofizyczne, przy czym najważniejszym  kryterium  doboru  jest dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że tworzone są dla niego najkorzystniejsze warunki kształcenia, wychowania i opieki ( małe  grupy )

Każdy oddział znajduje się pod opieką wychowawczą nauczyciela wychowawcy .

Szkoła zapewnia :

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • warunki do nauki , sprzęt specjalistyczny , środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  możliwości psychofizyczne uczniów
 • zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne
 • integracje uczniów ze środowiskiem rówieśniczym , w tym uczniami pełnosprawnymi
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym

Zadania Szkoły:

 1. Zadania szkoły :
 • tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i akceptacji, wspierających aktywność i uczestniczenie ucznia w życiu klasy i szkoły;
 • tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających doskonaleniu umiejętności samoobsługowych uczniów oraz ich zaradności życiowej niezbędnej w codziennym życiu;
 • tworzenie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez właściwe połączenie oczekiwań oraz wymagań na tle umiejętności, indywidualnych potrzeb ucznia i jego otoczenia;
 • poszukiwanie skutecznych strategii wprowadzania zmian oraz nowych doświadczeń, aby radzenie sobie z trudnościami życiowymi wzmacniało u uczniów poczucie ich autonomii i odpowiedzialności;
 • pomoc i wsparcie uczniów w tworzeniu i realizowaniu planów życiowych, motywowanie do osobistego zaangażowania;
 • zapoznanie uczniów z rynkiem pracy, z uwarunkowaniami prawnymi polskiego rynku pracy, przygotowanie uczniów do poruszania się po tym rynku, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego i kulturalnego na równi z innymi członkami zbiorowości, pełnienia różnych ról społecznych, w tym przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w urzędach i innych instytucjach udzielających także wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym porad prawnych;
 • dokonywanie wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu i opracowywanie na jej podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, z naciskiem na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz przygotowanie do dorosłego życia i zatrudnienia;
 • wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, umiejętności prowadzenia rozmowy, odpowiednio do pełnienia ról społecznych, a także umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym funkcjonowaniu;
 • zapewnienie uczniom kompleksowej oferty dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem specjalistycznych, nowoczesnych metod oraz technik;
 • zapewnienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych, wspierających ich rozwój, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikami wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić indywidualne zajęcia z uczniami lub łączyć uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi i perspektywami na przyszłość;
 • wspomaganie ucznia w podnoszeniu poziomu wiadomości i umiejętności potrzebnych w pracy.
 • wsparcie uczniów pomocą doradcy zawodowego, w tym prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych;
 • zapewnienie dostępu do jakości informacji zawodowej;
 • pomoc w zidentyfikowaniu zainteresowań zawodowych oraz w podejmowaniu decyzji związanych z preferencjami predyspozycji ucznia;
 • zapewnienie uczniom wsparcia w połączeniu cech osobowości oraz indywidualnych preferencji w wyborze pracy;
 • pomoc w wyborze odpowiedniej pracy oraz w rozwinięciu odpowiednich zdolności i umiejętności do wykonywania tej pracy;
 • tworzenie warunków do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi czynnościami pracy. Organizowanie wizyt studyjnych w zakładach pracy;
 • nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i instytucjami promującymi aktywizację społeczną i zawodową tych osób;
 • nawiązywanie kontaktu z pracodawcami z różnych sektorów i branż, u których uczniowie mogliby realizować praktyki wspomagane, bądź mogliby po zakończeniu edukacji uzyskać zatrudnienie;
 • monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu określania czynności możliwych do wykonywania przez uczniów;
 • stworzenie warunków do organizacji szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz umiejętności szukania pracy;
 • organizowanie praktyk wspomaganych na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli pełniących rolę trenerów pracy;
 • tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu (w tym propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy);
 • tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie;
 • tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym i instytucjonalnym jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika;
 • organizowanie i współorganizowanie z uczniami uczestniczenia w aktualnych wydarzeniach społecznych  i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne);
 • tworzenie warunków do uczenia się sposobów spędzania czasu wolnego;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał;
 • tworzenie warunków do poznawania tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju;
 • tworzenie warunków do zapoznawania uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność, w tym niepełnosprawność intelektualna, nie może być przyczyną dyskryminacji;
 • tworzenie warunków do uświadamiania sobie przez uczniów ich możliwości i ograniczeń wynikających  z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu;
 • przygotowywanie uczniów do pełnienia roli dorosłej kobiety i mężczyzny, rozszerzenie wiedzy o seksualności człowieka;
 • uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób;
 • stwarzanie warunków do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska;
 • wypracowanie optymalnego modelu współdziałania z rodzinami uczniów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań;
 • organizowanie wizyt studyjnych w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inne).

Pozostałe informacje o szkole :

 • Nauka w szkole jest bezpłatna
 • Szkoła  czynna  jest  od poniedziałku do piątku;  w godzinach 7.00 – 15.00;
 • Szkoła realizuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania i promowania uczniów.
 • Szkoła wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia jak świadectwa szkolne wydawane przez szkoły podstawowe publiczne.
 • Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu
 • Szkoła organizuje praktyki wspomagane na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy przy wsparciu nauczycieli.
 • Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.
 • Szkoła stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych
 • Szkoła prowadzi dyżury opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów , w tym w okresie ferii zimowych i letnich.
 • Możliwość spożywania ciepłego posiłku (zupa);
 • Bezpłatny dowóz do placówki ( dowóz zapewniają gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia)
 • Uczniowie szkoły mają zapewnioną profilaktyczna opiekę zdrowotną ( świadczenia  pielęgniarki szkolnej wykonywane  w oparciu o umowę z NFZ)

Szkoła zapewnia  rodzicom konsultacje i pomoc w doborze indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego

TOP Skip to content