NIE PAMIETASZ HASŁA?

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą:  Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem mail: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 641 425.
 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe:
 • w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, w tym w szczególności w celu działania na rzecz wyrównywania szans osób  z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, na podstawie zgody wyrażonej w myśl art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 • w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, świadczeniem usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia pracy, współpracy, wolontariatu, umowy cywilnoprawnej, realizacją projektów, wsparcia, itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO;
 • w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2                    lit b RODO;
 • w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO (np. dochodzenie roszczeń);
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a, gdy Administrator zwróci się  o wyrażenie takiej zgody.
 1. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Administratora  w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie przez Stowarzyszenie statutowej działalności.
 1. Administrator przechowuje dane osobowe:
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy i przedawnienia roszczeń,
 • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego, itp.,
 • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO                                         i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, prawo do usunięcia danych.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Państwa dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

KLAUZULA INFORMACYJNA – FACEBOOK

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

 1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób    z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim przetwarza dane osobowe osób, które: -dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” -opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u -wysłał wiadomość za pośrednictwem Messengera.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych osób określonych w pkt I jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską, mail: inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

 • Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
 1. Odbiorcy danych:

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 • Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.                             W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 • Państwa prawa:

Przysługują Państwu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00;
 • gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Informacje o źródle danych.

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

 1. Pozostałe informacje.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula informacyjna dla Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło (PSONI) w Zagórowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą: Michalinów Oleśnicki 1, 62-410 Zagórów.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do realizacji celów statutowych i zapewnienia funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim, na podstawie Art. 6 ust. 1, lit. e, art. 9, ust. 2, lit. d RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Zarząd Główny PSONI, upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe członków Koła PSONI przechowywane będą przez okres zgodny   z przepisami prawa niezbędny do realizacji ww. celów, ale nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymagane dla celów uzyskania członkostwa zgodnie ze Statutem PSONI .
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi uzyskanie członkostwa.
 9. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 11. Aktualna treść klauzul informacyjnych dostępna jest w siedzibie i placówkach Administratora.

 

TOP Skip to content