NIE PAMIETASZ HASŁA?

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Specjalne działa w ramach Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych "Nasza Szkoła" w Michalinowie Oleśnickim.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 2. z niepełnosprawnością sprzężoną , z których jedna z niepełnosprawności to
  niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym , a druga
  to co najmniej jedna z wymienionych poniżej niepełnosprawności:

  1. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  2. z niepełnosprawnością intelektualną;
  3. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  4. niewidomych i słabowidzących;
  5. niesłyszących i słabosłyszących;

Warunki przyjęcia:

Uczniowie przedszkola muszą posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną , z których jedna z niepełnosprawności to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Przedszkole zapewnia:

 1. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny, środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów
 4. zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne, w tym:
  • rewalidacja funkcji poznawczych – pedagogiczna
  • rewalidacja mowy i komunikacji
  • rewalidacja funkcji senso-motorycznych – integracja sensoryczna
  • rewalidacja funkcji motorycznych - gimnastyka korekcyjna
  • rewalidacja funkcji motorycznych- usprawnianie ruchowe (rehabilitacja, fizykoterapia)
  • rewalidacja tyflopedagogiczna
  • rewalidacja surdopedagogiczna
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • terapia EEG Biofeedback
  • terapia metodą Tomatisa
  • neurorehabilitacja z wykorzystaniem sprzętu C-EYE czyli Cyber Oka (wykorzystującym technologię śledzenia wzroku)
 5. integracje uczniów ze środowiskiem rówieśniczym , w tym uczniami pełnosprawnymi
 6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym

Oddział przedszkolny:

Liczba dzieci w oddziale:

 1. dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – nie więcej niż 8;
 2. dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;
 3. dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa w pkt. 1-2 – nie więcej niż 5.

Do każdej grupy wychowawczej  zatrudnia się pomoc wychowawcy.

Czas pracy przedszkola:

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do godz. 14.00.
W wyznaczone dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przedszkole prowadzi dyżury opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów.

Cele przedszkola w stosunku do dzieci:

 1. zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej
  wychowania przedszkolnego w czasie ustalonym przez osobę prowadzącą;
 2. realizacja programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową
  wychowania przedszkolnego;
 3. poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
 4. poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;
 5. poprawa sprawności procesów poznawczych;
 6. rozwój osobowości;
 7. rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
 8. rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacyjnych, umiejętności
  radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
 9. rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk
  i procesów w nim zachodzących;
 10. kształtowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 11. rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji;
 12. kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 13. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 14. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 15. zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności
  i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są
  ważne w edukacji szkolnej;
 16. integrację ze środowiskiem lokalnym;
 17. wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie realizowania
  zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
  rewalidacyjnych;
 18. wdrażanie programów ekologicznych i zdrowego żywienia
TOP Skip to content