NIE PAMIETASZ HASŁA?

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne  wspomaganie  Rozwoju  (WWR)

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju ?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne i  kompleksowe działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka.

Wczesne wspomaganie  rozwoju   obejmuje  także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem.

Udział w zajęciach  WWR  jest  bezpłatny.

Dla kogo przeznaczone jest WWR ?

WWR  organizowane   jest    dla   dziecka  z   niepełnosprawnością  posiadającego  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania,  wydaną  przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W zajęciach WWR mogą uczestniczyć dzieci, u których podejrzewa się różnego typu nieprawidłowości rozwojowe .   WWR  organizuje się   od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Jaki jest  wymiar godzinowy i forma zajęć ?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia  są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Czym jest „zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”?

Jest to zespół  osób  prowadzący  pracę bezpośrednio z  dzieckiem i jego  rodziną.

W skład  naszego  zespołu  WWR  wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog,  surdopedagog;
 • psycholog;
 • logopeda;
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta integracji sensorycznej

Wszyscy specjaliści wchodzący w skład zespołu  wspólnie  tworzą  i modyfikują  program terapii  oraz oceniają skuteczność  działań terapeutycznych . Dzięki temu dziecko i jego rodzina  otrzymuje zintegrowaną pomoc .

Na czym polega wsparcie udzielane rodzinie ?

Zespół wspiera rodzinę poprzez:
– wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
– rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.
– udzielanie instruktażu i porad
– prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
– pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Gdzie odbywają się  zajęcia ?

Zajęcia realizowane są na terenie  Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim . Mogą się także  odbywać w domu rodzinnym dziecka (w szczególności z   dzieckiem, które nie ukończyło 3 r.ż.).

Co zrobić aby dziecko mogło skorzystać z  WWR?

Krok 1

Udaj się do lekarza pediatry / lekarza specjalisty w celu  zbadania dziecka i uzyskania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego opóźnienie w rozwoju /zaburzenia rozwojowe / niepełnosprawność.

Ważne jest aby lekarz wskazał na rodzaj zaburzenia  oraz  stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju z uwagi na  np.

 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
 • niepełnosprawność ruchową ,w tym z afazją
 • niepełnosprawność intelektualną
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy

Krok 2

Udaj się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej  dla  twojego miejsca zamieszkania. Złóż wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ( sprawdź na stronie internetowej poradni czy można pobrać druk wniosku .Jeśli tak , możesz go wcześniej wydrukować i spokojnie wypełnić).  Do wniosku dołącz dokumenty (zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne - jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.

Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie wyklucza możliwości korzystania  z zajęć organizowanych w ramach WWR.

Krok 3

Odbierz opinię WWR z poradni i przyjdź z nią do nas. My się z nią zapoznamy i zespół WWR przydzieli Twojemu dziecku zajęcia odpowiednie do rozpoznanych dysfunkcji.

TOP Skip to content