NIE PAMIETASZ HASŁA?

Historia

Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim rozpoczął swoją działalności 1.09.2020r.

Zespół powstał na podbudowie wcześniejszego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego , który działał od 1.09.2002r.do 31.08.2020r ,a następnie został przemianowany w Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i włączony wraz z nowopowstałymi szkołami do Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ Nasza Szkoła”.
Nasza historia zaczyna się jednak dużo wcześniej.

1.03.1994 r. Koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zagórowie utworzyło dla dzieci niepełnosprawnych Ośrodek Rehabilitacyjny , który mieścił się w pomieszczeniach Domu Kultury w Zagórowie.

Wraz z rozwojem placówki 16.08.2000r. nastąpiła zmiana jej siedziby . Ośrodek Rehabilitacyjny przeniesiony został do budynku funkcjonującej jeszcze Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim . Był to czas prawdziwej integracji uczniów szkoły i wychowanków ośrodka .

W roku 2001 Zarząd Główny PSOUU podjął uchwałę o powołaniu Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego , z uwzględnieniem jego wcześniejszej działalności jako Ośrodek Rehabilitacyjny . Zaczęły się wówczas przygotowania do włączenia placówki do systemu oświaty .

Z dniem 1.09.2002r. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy zaczął realizować zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko niepełnosprawnych ,które były spełnianiem obowiązku szkolnego , a także nauczanie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie szkoły podstawowej . Od 2005r. rozpoczęto tez nauczanie na poziomie szkoły przysposabiającej do pracy.
Po likwidacji szkoły w Michalinowie , w 2005r. władze gminy Zagórów przekazały stowarzyszeniu na cele działalności statutowej budynek wcześniej zajmowany przez szkołę.
Wówczas , po gruntownym remoncie i likwidacji barier architektonicznych, ośrodek zajął piętro budynku , a w późniejszym czasie (2007r.) parter zajęty został przez Warsztat Terapii Zajęciowej , przeniesiony z siedziby w Zagórowie.

Nasze wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest solidnym fundamentem, na którym zbudowaliśmy Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ Nasza Szkoła”.

Szczycimy się swoją historią i korzystamy ze zdobytych doświadczeń , aby tworzyć naszym uczniom i wychowankom najlepsze warunki do nauki , terapii i rehabilitacji. Wykorzystaliśmy ten czas na rozwój i doskonalenie .

1.09.2020r. otworzyliśmy nowy rozdział w księdze historii naszej placówki. Niech karty tej historii zapełniają się sukcesami dzieci , zadowoleniem rodziców , dumą nauczycieli.

TOP Skip to content