NIE PAMIETASZ HASŁA?

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Specjalna działa w ramach Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ Nasza Szkoła” w Michalinowie Oleśnickim .

Typ szkoły to ośmioletnia  szkoła  podstawowa  specjalna.

Szkoła przeznaczona jest dla :

 • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedna z niepełnosprawności to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym

Oddział   przedszkolny :

W szkole  wyodrębnia się  oddział przedszkolny dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi  na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną,  z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym     lub znacznym

Indywidualne nauczanie :

Szkoła organizuje  indywidualne nauczanie dla uczniów , którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły .

Indywidualne nauczania  organizuje się dla ucznia, w stosunku do którego poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania

Programy nauczania :

Szkoła realizuje ustaloną podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Zajęcia edukacyjne :

Zgodnie z ramowym planem nauczania w szkole są realizowane następujące zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne;
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się;
 • zajęcia kształtujące kreatywność;
 • wychowanie fizyczne;
 • zajęcia z religii lub etyki; .

Oddziały :

Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział.

O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości  psychofizyczne, przy czym najważniejszym  kryterium  doboru  jest dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że tworzone są dla niego najkorzystniejsze warunki kształcenia, wychowania i opieki ( małe  grupy )

Każdy oddział znajduje się pod opieką wychowawczą nauczyciela wychowawcy .

Szkoła zapewnia :

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • warunki do nauki , sprzęt specjalistyczny , środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  możliwości psychofizyczne uczniów
 • zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne
 • integracje uczniów ze środowiskiem rówieśniczym , w tym uczniami pełnosprawnymi
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym

Zadania Szkoły:

 • tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa, wzmacniania własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego w procesie integracji ze środowiskiem, jednocześnie wspierających aktywność i uczestniczenie w życiu klasy i szkoły;
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
 • zapewnienie uczniowi udziału w niezbędnych zajęciach rewalidacyjnych, wynikających z jego potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym na zajęciach rewalidacyjnych łączenie uczniów z podobnymi problemami rozwojowymi;
 • zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji i rewalidacji, a w szczególności społecznych i   materialnych warunków umożliwiających:
  1. nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem oraz między uczniami,
  2. kształtowanie kompetencji społecznych: tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiając doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych,

wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami,

 1. rozwijanie motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym),

komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych za pomocą mowy lub wspomagających bądź

alternatywnych metod komunikacji,

 1. wspieranie rozwoju komunikacji na każdych zajęciach i we wszystkich sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 2. rozwijanie i utrwalanie podstawowych pojęć matematycznych: stosunki przestrzenne, liczenie,

mierzenie, ważenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, poznawanie stosunków czasowych;

 1. naukę czytania i pisania jako umiejętności odbierania i nadawania informacji,
 2. wykorzystywanie naturalnych sytuacji życia codziennego do nauki rozumienia oraz nabywania języka(przyswajania i uczenia się) i rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również zdobywania elementarnych umiejętności matematycznych, przydatnych w codziennym życiu,
 3. udział w różnego rodzaju zabawach: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, ruchowych, muzyczno-ruchowych, tematycznych i innych,
 4. rozwój sprawności psychofizycznej (prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego: sportowych i korekcyjnych),
 5. wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności lub sygnalizowania potrzeb związanych z samoobsługą i dbaniem o higienę osobistą z poszanowaniem prawa do intymności,
 6. uczenie się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej,
 7. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych,
 8. uczenie umiejętności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i stresem oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 9. uczenie się zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego,
 10. poznawanie środowiska przyrodniczego, rozbudzanie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą,
 11. uświadamianie uczniom ich ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, które mogą napotkać w życiu,
 12. przygotowywanie uczniów do roli dorosłej kobiety i mężczyzny,
 13. wprowadzanie elementów wiedzy o rozwoju i zmianach własnego ciała oraz elementów wiedzy o seksualności człowieka,
 14. uczenie umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób,
 15. kształtowanie umiejętności bycia asertywnym,
 16. rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje oraz uczenie obowiązkowości,
 17. zdobywanie umiejętności technicznych i wykorzystywanie ich w różnych sytuacjach życiowych,
 18. korzystanie z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu,
 19. korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, z uwzględnieniem urządzeń           i programów specjalistycznych, zwłaszcza umożliwiających lub ułatwiających komunikowanie się;
 20. rozwijanie wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów,
 21. poznawanie otoczenia, instytucji, obiektów i miejsc użyteczności publicznej, z których uczeń korzysta i będzie korzystał w przyszłości,
 22. udział w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć, emocji i doświadczeń,
 23. uprawianie przez uczniów różnych dyscyplin sportu; udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie,
 24. przygotowanie ucznia do wyboru formy spędzania czasu wolnego i aktywnego w niej udziału;
 25. przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych i narodowych; rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu.

Pozostałe informacje o szkole :

 • Nauka w szkole jest bezpłatna
 • Szkoła  czynna  jest  od poniedziałku do piątku;  w godzinach 7.00 – 15.00;
 • Szkoła realizuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania i promowania uczniów.
 • Szkoła wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia jak świadectwa szkolne wydawane przez szkoły podstawowe publiczne.
 • Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu
 • Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.
 • Szkoła stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych
 • Szkoła prowadzi dyżury opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów , w tym w okresie ferii zimowych i letnich.
 • Możliwość spożywania ciepłego posiłku (zupa);
 • Bezpłatny dowóz do placówki ( dowóz zapewniają gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia)
 • Uczniowie szkoły mają zapewnioną profilaktyczna opiekę zdrowotną ( świadczenia  pielęgniarki szkolnej wykonywane  w oparciu o umowę z NFZ)
 • Szkoła zapewnia rodzicom konsultacje i pomoc w doborze indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego

TOP Skip to content