NIE PAMIETASZ HASŁA?

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców uczniów i wychowanków  ZNSiPO.
Działa ona poprzez  wybraną spośród rodziców  trzyosobową Grupę Koordynacyjną .

Wybory do Grupy Koordynacyjnej Rady Rodziców odbywają się na początku każdego roku szkolnego.

Rada Rodziców  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny  ZNSiPO , podejmuje  też działania   zmierzające  do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Współpracuje z dyrektorem , radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi w szkole, a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Grupa Koordynacyjna Rady Rodziców działa także w celu  inicjowania i organizowania pomocy dla uczniów szkoły.

 

TOP Skip to content