NIE PAMIETASZ HASŁA?

Praktyki wspomagane

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Michalinowie  organizuje dla uczniów praktyki wspomagane, z udziałem nauczyciela (doradcy zawodowego lub innego specjalisty), który pełni  rolę trenera pracy.

Praktyki wspomagane to wykorzystanie elementów zatrudnienia wspomaganego już na etapie edukacji .

Celem głównym edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczących się w Szkole  Specjalnej  Przysposabiającej  do Pracy, jest efektywne przygotowanie  młodzieży do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia  na otwartym/chronionym rynku pracy.

Praktyki wspomagane są  realizowane w ramach przedmiotu „przysposobienie do pracy” O kwalifikacji uczniów do udziału w praktykach wspomaganych decyduje  ocena dokonana przez zespół nauczycieli i specjalistów, najbliższego  otoczenia oraz  samej osoby z niepełnosprawnością.

Jeśli poziom funkcjonowania ucznia nie kwalifikuje go do udziału w praktykach wspomaganych, to realizuje on  cele zawodowe na terenie szkoły.

Przy wyborze miejsca praktyk kierujemy się indywidualnymi preferencjami każdego  ucznia  oraz  możliwościami jakie daje lokalny rynek pracy.

Realizujemy praktyki wspomagane w

  • Indywidualnych gospodarstwach  rolnych  i  sadowniczych
  • Warsztacie Terapii Zajęciowej
TOP Skip to content