NIE PAMIETASZ HASŁA?

Rekrutacja

Warunki  rekrutacji  do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna nie jest szkoła obwodową.
 2. Podstawą przyjęcia ucznia do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej jest  wniosek, złożony przez rodziców  /prawnych opiekunów kandydata dyrektorowi szkoły. (wniosek o przyjęcie do NSPS)
 3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły rodzic  kandydata składa następującą dokumentację:
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • w przypadku posiadania, także aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności;
 • świadectwo promocyjne klasy, którą uczeń ukończył;
 • opinię wychowawcy klasy, psychologa lub pedagoga ze szkoły, z której uczeń przychodzi;
 • dwa zdjęcia;
 • dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia programu rehabilitacji.
 1. Do szkoły może być przyjęty uczeń z początkiem nowego roku szkolnego , jak również w trakcie trwania roku szkolnego.
 2. Warunkiem przyjęcia ucznia do danego oddziału w trakcie trwania roku szkolnego jest:
 • posiadanie wolnego miejsca w oddziale;
 • uwzględnienie sytuacji dydaktyczno –wychowawczej w klasie;
 • zgoda organu prowadzącego szkołę

Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

1. Nabór: 6 maja – 26 czerwca 2020 r
2. Nabór: 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r


Warunki  rekrutacji  do Niepublicznej Szkoły 
Specjalnej  Przysposabiającej do Pracy

 1. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  nie jest szkoła obwodową.
 2. Podstawą przyjęcia ucznia do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  jest  wniosek, złożony przez rodziców kandydata  dyrektorowi  szkoły. (wniosek o przyjęcie do NSSPdP )
 1. Do wniosku o przyjęcie do szkoły rodzic kandydata składa następującą dokumentację:
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno pedagogiczną,
 • w przypadku posiadania, także aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwo promocyjne ze szkoły przysposabiającej do pracy , z której się uczeń przenosi.

4. opinię wychowawcy klasy, psychologa lub pedagoga ze szkoły, z której uczeń przychodzi,

5. dwa zdjęcia.

6. Zaświadczenie lekarskie zezwalające na naukę w szkole ( zaświadczenie lekarskie )

7. dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia programu rehabilitacji

Do Szkoły może być przyjęty uczeń również w trakcie trwania roku szkolnego Warunkiem przyjęcia ucznia do danego oddziału w trakcie trwania roku szkolnego jest:

 • posiadanie wolnego miejsca w oddziale;
 • uwzględnienie sytuacji dydaktyczno –wychowawczej w klasie;
 • zgoda organu prowadzącego szkołę
 • Do szkoły uczęszczają uczniowie do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia.

Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: 

1. Nabór: 6 maja – 26 czerwca 2020 r
2. Nabór: 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r


Warunki  rekrutacji  do Niepublicznego  Ośrodka  Rewalidacyjno-Wychowawczego

 1. Ośrodek zapewnia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki wychowankom Ośrodka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 2. Do placówki mogą być przyjęci wychowankowie  w wieku od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w   którym kończą 3 lata i mogą do niej uczęszczać  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
 3. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie:
 • aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub publiczną poradnię specjalistyczną;
 • wniosku rodzica.
 1. Dzieci i młodzież przyjmuje się do ośrodka na okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 2. Nabór wychowanków do Ośrodka odbywa się przez cały rok szkolny.
 3. Dokumentacja składana przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka powinna zawierać:
 • wniosek rodzica;
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno– wychowawczych;
 • jedno zdjęcie;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności (jeśli dziecko takie posiada);
 • dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia programu rehabilitacji.
 • zaświadczenie dot. opieki prawnej w przypadku ubezwłasnowolnienia.
 1. W przypadku starania się o przyjęcie do ośrodka z nowym rokiem szkolnym należy zachować terminy określane corocznie na stronie internetowej placówki w zasadach rekrutacji.
 2. Warunkiem przyjęcia wychowanka do danego zespołu w trakcie trwania roku szkolnego jest:
 • posiadanie wolnego miejsca w zespole, przez co należy rozumieć, że przyjęcie wychowanka nie będzie skutkować przekroczeniem liczby wychowanków określonej dla zespołu;
 • uwzględnienie sytuacji wychowawczej w zespole;
 • zgoda organu prowadzącego.

Warunki  rekrutacji  do  zajęć  wczesnego wspomagania  rozwoju  (WWR)

Podstawą przyjęcia do Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) jest złożenie  u dyrektora  placówki następujących dokumentów:

 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • wniosek rodzica  o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem  ( wniosek rodzica )

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju po dokonaniu analizy dokumentacji informuje o zakwalifikowaniu na zajęcia telefonicznie lub pisemnie, w terminie 14 dni od daty posiedzenia zespołu.

Pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają: dzieci z rejonu działania poradni, dzieci nie uczęszczające do przedszkola, dzieci nie uczestniczące w żadnych zajęciach terapeutycznych w przedszkolu i innych instytucjach. W przypadku wolnych miejsc na zajęcia terapeutyczne rekrutacja jest możliwa w trakcie całego roku szkolnego.

Warunki  rekrutacji  do  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego

        (karta zgloszenia dziecka do przedszkola)

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor na podstawie podania złożonego przez rodziców .
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, w celu kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, zobowiązani są złożyć w terminie do 15 kwietnia deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 4. W miarę wolnych miejsc w przedszkolu dzieci mogą być przyjmowane sukcesywnie w trakcie całego roku szkolnego. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 5. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5. letnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Za szczególnie uzasadnione przepadki uznaje się sytuację, m.in. gdy:
  • dziecko wymaga wszechstronnej stymulacji rozwoju;
  • matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko;
  • Wobec matki i ojca dziecka orzeczono znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie oddzielnych przepisów;
  • Dziecko jest umieszczone w rodzinie zastępczej.
TOP Skip to content