Rekrutacja START!

Twój 1% ma dla nas znaczenie !

Rozlicz PIT za 2021 rok i przekaż 1% podatku osobom z niepełnosprawnością intelektualną. To proste! Wypełnij PIT i wskaż KRS 0000330743 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie.Twój 1% ma znaczenie !!! DZIĘKUJEMY

Informujemy , że w roku szkolnym 2021/2022  PSONI  Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie ( poprzez swoją placówkę:  Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ NASZA Szkoła” w Michalinowie )  jest  realizatorem   programu  PFRON  „ Rehabilitacja 25 plus”

Celem programu  jest  zapewnienie  absolwentom ciągłości  oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

W tym roku szkolnym  beneficjentom programu oferujemy :

  • Zajęcia samoobsługi i higieny
  • Rozwijanie zainteresowań
  • Terapię zajęciową
  • Terapię ręki
  • Zajęcia sportowe i rekreacyjne
  • Relaksację
  • Zajęcia z psychologiem
  • Wyjazdy na  wycieczki , halę sportową , basen , do kina
  • Wsparcie i poradnictwo

Zapraszamy  do  śledzenia  naszych  relacji  z realizacji programu  na stronie  internetowej http://naszaszkola-michalinow.pl/ oraz  na  FB:  „Nasza Szkoła” Michalinów

Trening samodzielności

Dzień grzyba – nasze ciekawe zajęcia w terenie

Zajęcia trochę plastyczne, trochę kulinarne. Najpierw rysujemy martwą naturę , a potem dbamy o to aby eksponaty się nie zmarnowały 🙂 (27.09.2021)

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Wycieczka do Stanicy Rycerskiej w Korwinie ( 4.10.2021)

Zajęcia rozwijające zainteresowania – eksperymenty i doświadczenia fizyczne( 11.10.2021)

Zajęcia z zakresu samoobsługi – gotujemy jesienną owsiankę (26.10.2021)

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Czwartkowe śniadania – trening samodzielności

Wyjazd na basen ( 19.11.2021)

Mikołajki 2021

Wycieczka do Rogalowego Muzeum Poznania (6.12.2021)

Zajęcia sportowe

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

Trening Społeczny w WTZ (15.02.2022)

Udział w przeglądzie recytatorskim (21.03.2022)

Zajęcia sportowo-rekreacyjne na kręgielni (25.03.2022)

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik ( 7.04.2022)

Oferta NASZEJ SZKOŁY

Oferta NASZEJ SZKOŁY na rok 2021/2022

Nasza Szkoła  ,w  imieniu  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie , realizuje  pilotażowy program PFRON  Rehabilitacja 25 plus.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami:

1.OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);

2.innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

a. niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;

b.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami,

które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Program realizowany jest na terenie całego kraju. , jako pilotaż obejmujący trzy lata szkolne:

rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;

rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku;

rok szkolny 2020/2021 trwający od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.