Nasza Szkoła  ,w  imieniu  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zagórowie , realizuje  pilotażowy program PFRON  Rehabilitacja 25 plus.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami:

1.OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);

2.innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

a. niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;

b.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami,

które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Program realizowany jest na terenie całego kraju. , jako pilotaż obejmujący trzy lata szkolne:

rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;

rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku;

rok szkolny 2020/2021 trwający od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Jak co roku dokładamy wszelkich starań aby zwierzęta nie cierpiały głodu ,kiedy na dworze śnieg i mróz. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy przygotowali paśnik dla zwierząt leśnych . Wszyscy pomogli w jego wypełnieniu smakołykami. Przygotowaliśmy też dla naszych skrzydlatych przyjaciół „ kule –smakule”. Teraz zima im nie straszna !

Akcja MEN „Razem na święta”

Nasza Szkoła w Michalinowie bierze udział w akcji MEN „Razem na Święta”. Celem inicjatywy jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” będą miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter.

O poszczególnych działania w ramach akcji będziemy informować na bieżąco.

Dzień Praw Dziecka

W naszej szkole też pamiętamy o prawach dzieci nie tylko od święta, ale też na co dzień! Dzisiaj Samorząd Uczniowski przedstawił Kodeks Praw Dziecka, przygotował prezentację i ilustrację tych Praw.